Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badjasparadijs.nl handelend onder de handelsnaam Badjas B.V., gevestigd aan de Biesland 13, te Beverwijk. Badjas B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem met het inschrijfnummer 76754987. (BTW nummer NL860786201.B.01)

1.2 Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Badjasparadijs.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in wel geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s, inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en exclusief handelings- en verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

3.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 7 werkdagen binnen Nederland. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Badjasparadijs.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Badjasparadijs.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Badjasparadijs.nl te melden.

3.3 Alle op de website genoemde termijn zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4 Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Badjasparadijs.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant terugstorten.

3.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (14) werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Badjasparadijs.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. M.u.v. een voor u op maat gemaakt artikel (o.a. een badjas voorzien van een borduring of print)

3.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Badjasparadijs.nl te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Badjasparadijs.nl terug te sturen naar een door Badjasparadijs.nl vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Badjasparadijs.nl ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Badjasparadijs.nl deze betalingen binnen (14) werkdagen nadat Badjasparadijs.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Badjasparadijsnl heeft gemaakt om het artikel aan de klant toe te zenden zullen worden vergoed. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour incl. de verzendkosten heen.

Heeft u geprofiteerd van de actie "geen verzendkosten" boven een bepaald bedrag en u stuurt een product terug waardoor uw resterende bestelling niet boven dit bedrag blijft dan brengen wij alsnog de verzendkosten in rekening.

3.8 Badjasparadijs.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Badjasparadijs.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Badjasparadijs.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komen, zal Badjasparadijs.nl de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Badjasparadijs.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

3.10 Mocht uw pakket niet geleverd zijn? Meldt u zich dan binnen 7 werkdagen. Wij kunnen dan een onderzoek in laten stellen om het pakket te achterhalen. Na 7 werkdagen is dit onderzoek niet meer mogelijk.

3.11 Alle badjassen die zijn voorzien van een borduring/print (personalisering) kunnen helaas niet geruild worden.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaats bij Badjasparadijs.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Badjasparadijs. Badjasparadijs.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Badjasparadijs.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Badjasparadijs.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Badjasparadijs.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Badjasparadijs.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; Foto’s, tekeningen, etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Badjasparadijs.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

7.1 Badjasparadijs.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Badjasparadijs.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Badjasparadijs.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Badjasparadijs.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Klachten

8.1 Alle klachten,binnen 6 maanden, in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Badjasparadijs.nl serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Badjasparadijs.nl (via brief of e-mail).

8.3 Badjasparadijs.nl zal binnen (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Badjasparadijs.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Communicatie

9.1 Badjasparadijs.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Badjasparadijs.nl, dan wel tussen Badjasparadijs.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Badjasparadijs.nl

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Badjasparadijs.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Badjasparadijs.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Badjasparadijs.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

11.1 Indien de klant aan Badjasparadijs.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Badjasparadijs.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Badjasparadijs.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Badjasparadijs.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badjasparadijs.nl is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacybeleid VOF Badjas

Privacybeleid badjasparadijs.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden achteraf betaalservice

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Badjasparadijs.nl, producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

2. U bent 18 jaar of ouder;

3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Badjasparadijs.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen, zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

5. U bent verplicht Badjasparadijs.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Badjasparaidjs.nl of schriftelijk via de klantenservice van Badjasparadijs.nl.

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.